I-Pal Kagawa (Kagawa International House) Public Interest Incorporated Foundation Kagawa International Exchange Association


Notes on translation

Please use the Kagawa Foreigner Counseling Support Center

Kagawa Foreigner Counseling Support Center

At the center, you can talk about life in Kagawa in various languages.

If you have any problems, please feel free to contact us.

[Place] I-Pal Kagawa 2nd floor
(1-11-63, Bancho, Takamatsu City (public interest incorporated foundation) within the Kagawa International Association)
[Consultation date / time]

Tuesday to sunday 9:00From 16:00
* On days when I-Pal Kagawa is closed, the center is also closed.
  Holidays: Monday (Tuesday if Monday is a national holiday), New Year holidays (December 12-January 29)

[TEL] 087-837-0411
[E-mail] soudan@i-pal.or.jp

【supported language】

Easy Japanese, English, Chinese, Portuguese, etc.
* Telephone interpretation services (19 languages ​​supported) and interpreters (74 languages ​​supported) are also available.

Flyers (easy Japanese, English, Chinese, Vietnamese, Tagalog, Indonesian)Click here for details

Foreigner Consultation Support Center Flyer for HP_Page_1.jpgForeigner Consultation Support Center Flyer for HP_Page_2.jpg

Mobile cards (Japanese, English, Chinese)Click here for details

Card (Chinese and English) Final data 2020.2 February_Page _1.jpg 0719_Kagawa Foreigner Consultation Support Center_Card_Double-sided HP Hirai_Page_2.jpg

Portable cards (easy Japanese, Vietnamese, Indonesian)Click here for details

★ 2020.7. For HP publication_Page_1.jpg★ 2020.7. For HP publication_Page_2.jpg

****************

English

Kagawa Foreign Residents Support Center
The center offers multilingual consultation to any foreigners.
Please feel free to consult us for any living difficulties you may have!

【Location】I-PAL Kagawa, 2nd Floor
(Kagawa Prefecture International Exchange Association 1-11-63, Bancho, Takamatsu)
【Consultation Date/Time】
Tuesday - Sunday 9:00 a.m. - 4:00 p.m.
※The center is closed when I-PAL Kagawa is closed.
Closed: Monday (Tuesday if Monday is a National Holiday), New Year Holidays (December 29 - January 3)
【TEL】087-837-0411
【E-mail】soudan@i-pal.or.jp
【Languages】
Easy Japanese, English, Chinese, Portuguese, and more
※The center uses translation services (19 languages available) and machine translation (74 languages) when    

providing assistance.

****************

汉语
香川外国人咨支援中心
本中心对香川县居住的外国人进行咨询帮助时,有提供多种语言服务。
如有任何困难,请随时前来咨询。 

【地点】I-PAL香川 二楼

(高松市番町1-11-63公益财团法人香川县国际交流协会内)
【咨询日·时间】

周二至周日9:00至16:00

※I-PAL香川休息日时,咨询中心也休息。
休息日:周一(当周一是节假日时周二休息)、年终年初(12月29日至1月3日)

【TEL】087-837-0411
【E-mail】soudan@i-pal.or.jp
【对应语言】

简单的日语、英语、汉语、葡萄牙语等
※本中心运用外部翻译中心(对应19种语言)或翻译机(对应74种语言)等进行对应的语言服务。


****************

Tiếng Việt    
Trung tâm hỗ trợ tư vấn người nước ngoài tỉnh Kagawa
Tại trung tâm, từ những thắc mắc của những người nước ngoài sinh sống tại tỉnh Kagawa, chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn bằng

nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Nếu bạn gặp khó khăn gì, hãy liên hệ tư vấn với chúng tôi bất kỳ lúc nào.

【Địa điểm】 Tầng 2 I-PAL Kagawa

(Thành phố Takamatsu Bancho 1-11-63, Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kagawa)

【Ngày tư vấn・Thời gian】

Từ thứ ba đến chủ nhật từ 9:00 giờ đến 16:00 giờ

※Ngày I-PAL Kagawa nghỉ không làm việc thì trung tâm cũng nghỉ.

Ngày nghỉ: Thứ Hai (Thứ Ba nếu thứ hai là ngày nghỉ lễ), từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1

【TEL】 087-837-0411
【E-mail】 soudan@i-pal.or.jp
【Ngôn ngữ hỗ trợ】
Tiếng Nhật đơn giản,tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha và những ngôn ngữ khác.

※Đối với tiếng Việt, trung tâm có hỗ trợ dịch vụ phiên dịch bằng điện thoại hoặc sử dụng máy phiên dịch.

****************

Tagalog
Kagawa Foreign Residents Support Center           
Nag-aalok ang center ng konsultasyon ng mga iba-ibang wika sa mga dayuhan.
Huwag mag atubiling lumapit kung mayroon mga problema.

【Lugar】I-PAL Kagawa 2F
(Bancho 1-11-63 Takamatsu City, Kagawa Prefecture International Exchange Association)

【Araw ng Konsultasyon at Oras】
Martes hanggang Lingo 9:00 A.M hanggang 4:00 P.M
※Sarado ang center kung ang I-PAL Kagawa ay holiday.
Araw ng Holiday: Lunes (Martes kung ang Lunes ay National Holiday), New Year Holidays (December 29

hanggang January 3 )
【TEL】087-837-0411

【E-mail】 soudan@i-pal.or.jp

【Suportadong wika】
Easy Japanese, English, Chinese, Portuguese at iba pa.

※Mayroon din interpreter service sa Tagalog sa pamamagitan ng telepono at interpreter machine.

***************

Bahasa Indonesia
Pusat Bantuan Konsultasi untuk Warga Asing Kagawa
Pusat ini menyediakan konsultasi dalam berbagai bahasa.

Silakan konsultasi kapan saja jika ada kesulitan.

【Tempat】 I-PAL Kagawa, lantai 2
(1-11-63 Bancho, Takamatsu, Dalam kantor Asosiasi Pertukaran Internasional Kagawa)
【Waktu】
Selasa - Minggu 9.00-16.00

※Jika I-PAL Kagawa libur, Pusat juga libur.

Hari libur: Hari Senin (Tutup hari Selasa Jika hari Senin adalah hari libur nasional) Liburan Tahun baru (29 Desember-3 Januari)

【TEL】 087-837-0411
【E-mail】 soudan@i-pal.or.jp
【Layanan Bahasa】
Bahasa Jepang yang mudah dipahami, Inggris, Cina, Portugal dll.

※Untuk bahasa Indonesia, kami menyediakan layanan penerjemah melalui telepon dan alat penerjemah bahasa.